เปิดอบรมการใช้และจองเครื่องมือศูนย์ฯ

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 703 (ช้ัน 7) อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

เอกสารประกอบการอบรม
View Fullscreen