เปิดอบรมการใช้เครื่อง GC-FID

เรียนเชิญ นิสิต อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่อง GC-FID
ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 2560 เวลา 9:00-16:00 น.
ณ ห้อง 703 ชั้น 7 ตึกนวัตกรรม

Invite students, lecturers and scientist to participate
GC-FID
On June 22-23, 2560, 9:00 – 16:00
At Room 703, 7th Floor, Innovation Building