เปิดอบรมการใช้เครื่อง Encapsulator

เรียนเชิญ นิสิต อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่อง Encapsulator
ในวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 9:00-16:00 น.
ณ ห้อง 703 ชั้น 7 ตึกนวัตกรรม

Invite students, lecturers and scientist to participate
Encapsulator
On July 27, 2560, 9:00 – 16:00
At Room 703, 7th Floor, Innovation Building