ทีมงานของเรา

รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์

Email: wanchai.d@chula.ac.th
Tel: 02-218 8393

นางสาวนิตยา กิจสุภา

หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง

Email: nitaya.k@pharm.chula.ac.th

ดร.สมภพ ถมโพธิ์

นักวิจัยผู้ช่วย

Email: sthompho@gmail.com

นายศุภกานต์ หรรษาไพบูลย์

นักวิทยาศาสตร์

Email: karnrn@hotmail.com